“mày coi có đứa bạn nào như tao ko? Chơi với mày mười mấy chục năm trời, mà mày nỡ ….”

Có gì đó sai sai ở đây…

Tôi sẽ không bình luận gì cả…!

#BaoPhapLuat