Ba ông cán bộ thành phố trốn đâu rồi ?

Cả tháng các ông bà mới tiếp dân một lần, mười mấy năm nay chúng tôi đi khiếu kiện… Ba ông cán bộ thành phố trốn đâu rồi ?

Phòng Tiếp Dân Sơn Tây sáng ngay 22/11/2017 …
Nguồn Trịnh Thị Thuần