Do 2 nhóm thanh niên va chạm trong Bar nên bảo vệ đã cho 2 nhóm ra ngoài Bar giải quyết mâu thuẫn…kết quả là cả bảo vệ và 2 nhóm thanh niên kia đánh nhau hỗn loạn trước cửa Bar.

#BaoPhapLuat