Cách xa với nền văn minh nhân loại…bộ tộc sống gần như thời nguyên thủy vậy.

#BaoPhapLuat