Cai Lậy 15h ngày 2/12/2017 3p là xả trạm.

Nguồn:Long Huỳnh