Nó có thể cuốn sạch tất cả những gì trên đường đi của nó… :-O

#BaoPhapLuat