Thanh niên bức xúc về cách làm việc của Cảnh sát cơ động Hải Phòng khi bị kiểm tra giấy tờ xe.

#BaoPhapLuat