Đi làm thì vất vả có người sang còn không tìm được việc làm, cứ nghĩ đi lao đọng là sướng đâu