Đang chuẩn bị đóng cửa hàng chủ nhà bị 1 đối tượng bịt mặt đi Exceiter cầm mã tấu chém…vật lộn,chống chọi với sát thủ 1 lúc những tưởng con bec giê sẽ ra ứng cứu cho chủ nào ngờ nó còn vẫy đuôi…đúng là nuôi đồ ăn hại tốn cơm.

#BaoPhapLuat