Toàn thấy người là người…lên cũng không xong mà xuống cũng  không được.

#BaoPhapLuat