Đoạn đầu k quay được chỉ ng ngồi sau k đội mũ e yêu cầu lập biên bản tại chỗ và mấy chú k nghe nhấc xe về đồn k bb gì k thông báo chỗ giải quyết và e tự tìm đến..

Nguồn Trường Pi