Đã là chống người thi hành công vụ thì cứ mạnh dạn khống chế, bê cả người cả xe về phường làm việc.
Dân mình thì còn quá nhiều người vẫn thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật. Các bạn nên hiểu rằng Pháp luật được sinh ra để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người. Lực lượng công an, cảnh sát,… họ chỉ là những người thực thi pháp luật. Việc lạm quyền, làm sai luật,… xảy ra nhiều chính bởi vì người dân không hiểu luật.