Không nhận được lương từ công ty , công nhân đã mang rác đến trước công công ty đốt khói mù mịt. ..còn làm cả bát hương để trước cổng Công ty.

#BaoPhapLuat