Biển thì rơi xuống đất CSGT nói câu tỉnh queo :” tôi không biết”

#BaoPhapLuat