Cuộc sống mà. Đâu ai biết trước được điều gì…
Bây gờ đang ngồi đăng bài như thế này chớ lát nữa nằm dưới đống đất cũng nên :)