Xã Hội này cần lắm những người có tấm lòng như chị.