Tao nghe thấy có đứa bảo đập thì tao mới đập chứ tao bịt mắt biết gì đâu …. 😛  😀  😛

#BaoPhapLuat