Em hỏi các cụ : Muốn nhắc nhở hay muốn ăn biên bản ?
Nguồn : Sino Hiếu