“Em là em chưa say, em không có say” chuẩn cửa miệng của bọn ‘bất tỉnh’.