1 cây 2 vàng Ta và gửi cho cho tiệm vàng Tâm Đại  có giấy tờ gửi vàng nhưng họ lại nói là họ giờ không trả lại sốvàng đã gửi mà họ bảo có lấy đồ gỗ thì họ trả bằng đồ gỗ… 

Nguồn Đá phong anh

#BaoPhapLuat