Khi các nhà xe đại chiến với nhau.
Xe đồng tâm vs xe phượng thì tại chợ phú lộc sáng nay