Khi đầu gấu thôn gặp phải côn đồ huyện.

#BaoPhapLuat