Xem ra cũng có tố chất đấy cần bổ xung thêm ít nghiệp vụ nữa là ok.

#BaoPhapLuat