Không sợ đồng đội thiếu hiểu biết , chỉ sợ đồng đội ngu như bò. 😀

#BaoPhapLuat