Lại thêm một vụ đánh bạn đến bất tỉnh…cơ quan chức năng cần sớm làm rõ việc này tránh những việc tương tự xảy ra.