Đây là một ví dụ…thuê đầu gấu chặn xe nhằm mục đích không để cho xe vượt lên bắt khách.

Nguồn : Bạn Hữu Đường Xa