Thanh niên say quắc cần câu nhưng vẫn khẳng định là mình chưa say…nào là Linh ơi…khi nào mà H…ụ…ê uệ…ơi là xong rồi đấy.

#BaoPhapLuat