Thanh niên ngáo đá-Phường Khánh Bình – Thĩ Xã Tân Uyên