Thanh niên nghịch dại và cái kết … đốt luôn cả con xe :-O

#BaoPhapLuat