Thanh niên hổ báo đấm chảy máu mồm người ta lại còn định vác dao ra doạ xong rồi lại xin lỗi…:-D

#BaoPhapLuat