Không thẻ tuần xanh mà vẫn ra đường vẫy xe kiểm tra vu vơ, thiếu tá rồi chứ bé bỏng gì đâu.

Nguồn Nguyễn Thành Long