Thùng rỗng thường kêu to…ra đường chỉ ngại gặp anh không nói gì. B-)

#BaoPhapLuat