Đã nhiều vụ vừa dùng vừa sặc điện thoại bị nổ rồi nhưng mà vẫn còn nhiều chưa bỏ được thói quen này.