Hai năm thời gian có lẽ không quá dài. Xin em đừng quên người lính yêu em.